[blog] kanji for 2017: 前進/zenshin

Zenshin aru nomi! New movies, new music in 2017.